Vårt uppdrag

Internationella biblioteket är sedan 2011 Kungliga bibliotekets partner och ett nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media.

Läs mer om Kungliga biblioteket (KB) och dess uppdrag här. Kungliga biblioteket

KB har definierat IB:s uppdrag 2016 – 2018 enligt följande:

Uppdrag 2016-2018
• Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt beslutad plan.
• Berika LIBRIS med poster för mångspråkig media med det långsiktiga målet att nå 100 %.
• Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring arbete med mångspråkig media, exempelvis inköpskanaler, bemötandefrågor och samhällsinformation.
• Utveckla nationellt och internationellt samarbete i frågan.
• Kommunicera verksamhet och resultat till svenska bibliotek.

Ett annat styrdokument för vårt uppdrag är den nya bibliotekslagen som gäller från 1 januari 2014. (Bibliotekslagen)

I bibliotekslagen klargörs bl.a. följande:

1. Tydligare ansvarsfördelning
• Kommunerna ansvarar för folkbibliotek och vissa skolbibliotek,
• Staten ansvarar för högskolebibliotek och till exempel lånecentraler.

2. Folkbibliotek för alla
Ett av folkbibliotekens uppdrag är att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

3. Utvidgat ansvar för vissa grupper
Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet.
En av de prioriterade grupperna i den nya lagen är personer med annat modersmål än svenska.

4. Samverkan mellan bibliotek
Alla, oavsett bostadsort, ska ha tillgång till landets samlade biblioteksresurser. För att uppnå målet ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

Det publika biblioteket är en del av Stockholms stadsbibliotek och vårt uppdrag här kan läsas i Biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016 - 2020.