Internationella bibliotekets media

Internationella biblioteket är öppet för alla. Biblioteket ska vara en mötesplats som främjar intresse för litteratur och läsning. Vårt mål är att mediebeståndet ska vara intressant för många olika människor. Medierna ska lyfta fram olika uppfattningar i politiska, religiösa och moraliska frågor så länge de inte strider mot FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna. Verksamheten ska också utgå från ett medvetet barnperspektiv med FN:s konvention om barnets rättigheter som riktmärke.

Vi försöker att anpassa våra inköp så att de motsvarar efterfrågan. Vissa språk har många läsare och därför är bokbeståndet stort. Andra språk har få läsare i Sverige och därför är bokbeståndet på de språken mindre. Det finns också språk där vi har en stor efterfrågan men där det är svårt att köpa in nya böcker. Det kan vara språk som det inte skrivs eller publiceras så många böcker på, eller kan det vara svårt för oss att få tag på de böcker som ges ut.

Biblioteket ska innehålla både populär skönlitteratur och allmän facklitteratur. Det ska också finnas mer specialiserade medier, men eftersom Internationella biblioteket är ett folkbibliotek kan vi aldrig ha lika kompletta samlingar som ett forskningsbibliotek.

Om du har förslag på böcker, författare eller särskilda ämnen som du tycker att vi borde satsa mer på får du gärna lämna ett inköpsförslag. Men du måste vara beredd på att även om vi bestämmer oss för att köpa boken kan det ta lång tid innan den kommer.

Biblioteket kan ta emot gåvor men förbinder sig inte att tillgängliggöra dessa. Enskilda och institutioner kan kontakta biblioteket med en beskrivning av tänkt gåva. Generellt gäller att böckerna ska vara i gott skick.

Internationella biblioteket har ett mindre antal tidskrifter på de mest utlånade språken. Vi har valt tidskrifter som är ganska allmänna och innehåller både nyheter och kulturinslag. Vi prenumererar inte på specialtidskrifter om till exempel sport eller mode.

 

print facebook twitter linkedin Google+
Språk: