Afrikansk musik

Traditionell musik
Traditionell Afrikansk musik har historiskt utövats i en mängd olika samhällen som varit avgränsade och skilda åt genom kultur, språk och politiska/sociala förhållanden. Man har oftast inte varit tvingad att över dessa gränser ta hänsyn till andra samhällens sätt att organisera musiken genom stämningssystem, ensembletyper, social kontext m m. Över sjuhundra språk talas i Afrika, och denna språkdelning har sin musikaliska motsvarighet, alla praktiserar sin egen variant. Trots detta finns ofta ett överlappande nätverk av många gemensamma och/eller liknande drag i musikens uppbyggnad och funktion, även instrumentariet är i många fall gemensamt eller likartat. Detta tyder på en utvecklad kulturell interaktion och kontakt mellan olika samhällen.   

                                                                   
Social kontext                                                                   
Musiken fyller i de flesta fall en social funktion för en större kollektiv grupp (bröllops- och begravningsmusik, musik inför jakt, religiös musik, musik i samband med initiationsceremonier, musik som kollektivt historieberättande, hovmusik, musik till arbete, inför sådd eller skörd m m). Musik som ren underhållning, individrelaterad musik och även soloframträdanden förekommer, men mest betoning ligger på kollektiv kontext för att uttrycka gruppens behov m m. Traditionellt lär man sig musiken genom att medverka vid olika sociala situationer och den traderas sedan vidare muntligt. Musik avsedd för ett visst tillfälle och funktion framförs normalt inte i en annan situation. Även ett visst instrument används i en del fall endast i vissa situationer eller vid en viss årstid.  


Musikexempel:


Nord Cameroun : Musique des Ouldémé – Au rythme des saisons    Inedit W 260104


 
Côte-d’Ivoire : Masques Dan  Ocora C 580048


 
Mbum du Cameroun- Nord Cameroun  KoraSons/Philips 468449-2

 

 
Cote d'Ivoire, Senufo: musique des funerailles fodonon  Le Chant du Monde CNR 27438

Musik som t ex framförs till olika former av kroppsarbete underlättar också arbetet genom att man utför rörelser rytmiskt till musiken, vilket gör att arbetet går fortare och är mindre tröttande. En grupp- eller samhällsmedlem uppmuntras att delta i musiksammanhang för att utveckla sociala beteende- och uttrycksformer. Att delta kan vara obligatoriskt eller frivilligt beroende på social tillhörighet. En musiker kan ofta betraktas som bra även genom sin förmåga att agera och engagera människor i sin sociala kontext. När det finns en publik för musiken är avståndet till de som framför musiken oftast heller inte stort eller väl avgränsat och ett visst mått av deltagande av publiken är vanligt.

Det finns även till skillnad från detta olika typer av socialt väl avgränsade organiserade musiker eller grupper med specifika funktioner t ex:                                                    
Griotter – fungerar som historieberättare i en muntlig tradition, berättar om olika historiska händelser eller tidigare även olika lokala härskares storhet
Jaktsällskap – när viss musik före eller efter en jakt skall framföras
Religiösa grupper – framträder vid olika religiösa ceremonier m m.
                                                                                            
Några vanliga egenskaper i traditionell afrikansk musik:         

Betoning på rytmik – afrikansk musik har en stark betoning på rytmik, rytmerna och de rytmiska strukturerna i afrikansk musik är över lag mer gemensamma än de stämningssystem och skaltyper som förekommer. Det ges i stort sett lika stor betydelse till instrument som frambringar olika tonhöjder som man kan spela melodier på (t ex stränginstrument, xylofoner) och de som inte producerar några specifika tonhöjder (t ex trummor, skallror, olika typer av rytminstrument).

Polyrytmik/”Cross rhythms” – det är mycket vanligt med flera rytmiska mönster samtidigt som överlappar och/eller kompletterar varandra. Additiva rytmer (sammansättning av olika typer av taktartsfragment till en hel takt t ex 2/8 + 3/8 = 5/8) och hemioler (betoningsförskjutningar inom en takt, t ex 2/8 + 3/8 blir istället 3/8 + 2/8) är vanligt förekommande. Olika rytmer som spelas mot varandra ger också upphov till nya rytmiska mönster.


Musikexempel:


Guinée : musiques des Kpelle : chants polyphoniques, trompes et percussion Inedit W 260086

 
Southern Mocambique : Portuguese East Africa SWP 021/HT 013 


Zaire : polyphonies Mongo   Ocora C 580050  


Musiken ”talar” - många afrikanska språk är tonhöjdsspråk, vilket även kan utnyttjas musikaliskt. Man kan alltså spela en melodi instrumentalt på ett sätt så att alla som kan språket vet betydelsen utan att en text framförs. Man kan även använda tekniken genom att t ex spela meddelanden över långa sträckor med ljudstarka instrument som kanske bara har ett begränsat antal toner.

Musikexempel


Centrafrique: Musique Banda   KoraSons/Philips 468448-2 


Niger : Haussa, Songhay, Zarma  Kora Sons/Philips 538715-2

Vanliga instrument i traditionell afrikansk musik                        

Trummor  - många olika varianter av slagverk finns , av vilka trummor är en typ. Ibland är ett visst instrument specifikt för ett visst område och/eller befolkningsgrupp, i andra fall finns liknande typer över större områden men varje samhälle tenderar att koncentrera sig på ett fåtal. Trumensembler i Östafrika (bl a Uganda, Kenya, Tanzania) delar ibland in trummor med olika tonhöjd i olika grupper så att man med hoketusteknik (alla instrument spelar i tur och ordning en ton var i melodin) kan spela melodier ungefär som på en xylofon.

Musikexempel:


Ouganda – Aux sources du Nil  Ocora C 560032


Burundi – musiques traditionelles  Ocora C 559003


Yoruba drums from Benin, West Africa  Smithsonian Folkways CDSF 40440

Mbira, sanza, kalimba - ”tumpiano” – knäppinstrument med ett varierande antal trä- eller metalltungor som spänts fast på ett bräde eller en lådresonator och stämts till olika toner.  


Musikexempel:


Centrafrique : Musique Gbaya  Ocora C 580008


Kalimba & Kalumbu songs – Northern Rhodesia  SWP 010/HT 04


Ephat Mujuru: Masters of the African mbira  ARC music EUCD 1549 
                                 
Xylofoner - en del typer har resonatorer under varje spelplatta, andra läggs direkt på ett par stockar eller ibland över ett hål i marken som fungerar som resonanslåda

Musikexempel:


Musique Banda : Centrafrique  KoraSons/Philips 468448-2


Burkina Faso : Pays Lobi - Xylophone de funérailles  Ocora C 560148


Southern Mocambique : Portuguese East Africa  SWP 021/HT 013 
                                
Flöjter - många varianter av olika material och olika antal fingerhål finns. Flöjter med ett begränsat tonförråd används även i hoketusgrupper för att spela melodier.

Musikexempel:


Africa : The Ba-Benzele pygmies  Rounder CD 5107


Cameroun : Flûtes des Monts Mandara  Ocora C 560110

 
Burundi : musiques traditionelles  Ocora C 559003
                           
Rörbladsinstrument - inte lika utbredda som flöjter, olika dubbla rörbladsinstrument finns i länder i fr a Nord- och Östafrika med muslimska traditioner.

Musikexempel:


Waza : Blue Nile – Sudan   Wergo SM 1708 2


Musicians of the Nile : From Luxor to Isna   Real World 7861442
         
Trumpeter och horn - dessa instrument görs vanligen av djurhorn, bamburör, trä eller bark. De kan användas individuellt eller i grupp för hoketusspel för musik eller för att sända signaler och meddelanden.

Musikexempel:


Musique Banda : Centrafrique KoraSons/Philips 468448-2

 
Afrique : jeux et rites des Lobi  Arion ARN 64341


Nyabole : Hamar – Southern Ethiopia  Wergo SM 1707 2
                   
Stränginstrument:
                                  
Musikbåge - fr a södra Afrika är rikt på musikkulturer där musikbågen förekommer. Den enda strängen anslås med en pinne och kan ha en kalebass eller spelarens egen mun som resonanslåda. Strängen kan med ett litet metallföremål i ena handen förkortas och spännas så att man kan spela olika toner. Musikbågen exporterades med slavar till Brasilien där den kallas berimbau.

Musikexempel:


Afrique : jeux et rites des Lobi  Arion ARN 64341


Kalimba & Kalumbu songs – Northern Rhodesia  SWP 010/HT 04


Nguni sound : South Africa & Swaziland  SWP 020

Fiddla - olika typer av ensträngad fiddla finns, t ex masinko (Etiopien), riti (Senegal), songhai (Niger), dagomba (Ghana), endingidi (Uganda). Flersträngade varianter finns i Östafrika, bl a i Tanzania. De kan anslås med fingrarna eller spelas med stråke.                                                                                                                                                         
Cittra - olika typer finns, t ex bågcittra (Västafrika), trågcittra (Östafrika) eller valiha (tubcittra av bambu från Madagascar).

Musikexempel:


Burundi : musiques traditionelles  Ocora C 559003


Justin Vali: The genius of valiha  Seven Seas KICC 5222


Madagascar  KoraSons/Philips 538717-2  
                                     
Harpor - harpor finns utbrett över olika delar av Afrika. I Västafrika förekommer dessutom koran, en 21-strängad harpluta som används av griotter i bl a Guinea, Senegal, Gambia och Mali.

Musikexempel:


Centrafrique : Pygmées Aka  Ocora C 560139


Lamine Konté: La kora du Sénégal  Arion ARN 64036


Mali : Cordes anciennes  Buda Musique 1977822
                            
Lyra – en fyrsidig ram med ljudlåda, man fäster strängarna på framsidan av ljudlådan och de löper upp till ett stall på tvärslån. Olika varianter innefattar bagan och krar (Etiopien), obukano, litungu, kibugander (Kenya). I Uganda, Zaire och Sudan förekommer också olika former av lyror. Oftast används lyran för att ackompanjera sång.

Musikexempel:


Asnaqètch Wèrqu: The lady with the krar  Buda Musique 822652


Gubara Osman & Co: Au royaume de la lyre : Sudan  Institut du monde arabe 321036

Inflytande utifrån 
               
Islam                           
Sedan ca 800-talet och framåt märks islams inflytande i huvudsak längs med Maghreb (Nordafrika) - se även avsnittet om arabisk musik (Om musiken 1) -  och Väst- och Östafrikas kuster, men även längre söderut finns tydlig påverkan. Maghreb blir starkt islamiserat även musikaliskt, främst sången får ett mer arabiskt melismatiskt uttryck. Islam introducerar nya former och uttryck som blir likartade och mer homogena över ett betydligt större område, men bidrar samtidigt till en uppdelning av muslimsk och icke-muslimsk musik i vissa områden. Yoruba i Nigeria t ex har separerat två olika traditioner. Man använder arabiskt influerad musik vid religiösa ceremonier m m, men använder traditionell Yorubamusik vid många andra tillfällen.

                                                                             
Kristendom                                   
Kristendomens inflytande börjar i och med kolonialismen. Kristendomen uppmanar till att ge upp afrikansk kultur (fr a trummor) och religion och att spela på västerländska instrument. Nya blandformer växer fram genom detta. Den populärmusik som uppstår får sina europeiska influenser främst genom kyrkan (körsången och harmoniken i den europeiska kyrkomusiken) och militärmusiken (nya instrument, bl a blåsinstrument introduceras). Nya subkulturer utvecklas och en uppdelning mellan traditionell musik, populärmusik och konstmusik börjar ta form. Populärmusikformer som highlife (Ghana), kwela (Sydafrika) och Congolese music är exempel på musik som från början bygger till stora delar på västerländska musikformer (melodik, harmonik, form) men som framförs på ett afrikanskt sätt.

                                                                            
Några olika populärmusikformer i olika delar av Afrika                    
Highlife (Ghana/Nigeria) - börjar utvecklas till sin nuvarande form fr o m 1940-talet när den akustiska ”palm-wine music” - en musik som blandade inslag av lokal musik och modern dansmusik – möter calypsoinfluenser från Trinidad, kubansk son, militär brassmusik och äldre afrikanska former.


Musikexempel:


Highlife : upfront & upbeat : West African guitars dance  World Music Network RGNET 1102 CD


The Highlife Allstars: Sankofa  Network 37922

 

 

Congolese music - under 1940-talet kommer influenser från Latinamerika, fr a rumba

  


Musikexempel:

Papa Noel: Bel ami  Stern’s Africa STCD3016
Franco: The rumba giant of Zaire  Manteca MANTCD 013
Kékéle: Rumba Congo  Stern’s Africa STCD1093 

 

 

Mbaqanga (Township music) (Sydafrika) - uppstod ur bl a kwela (påminner lite om 30-talsjazz men spelas oftast på pennywhistle, en liten metallflöjt), gospelinfluerad afrikansk körmusik och marabi (dansmusik som växte fram fr o m 1920-talet som ursprungligen spelades på tramporgel och har vissa likheter med ragtime och blues)

  


Musikexempel:

Mahlathini and The Mahotella Queens: Thokozile  Earthworks CDEWV 6 
The Indestructible beat of Soweto vol 2: Thunder before dawn  Earthworks CDEWV 1
The Rough Guide to the music of South Africa  World Music Network RGNET 1020 CD 

 

Mer information om musik från Sydafrika hittar Du på

http://www.southafrica.info/ess_info/sa_glance/culture/music.htm


Mbalax (Senegal) - ursprungligen Mandinkamusik som influerats av karibisk musik - fr a kubansk - och inkorporerade västerländska instrument under 1960- och -70-talet

  


Musikexempel:

Youssou Ndour: Nothing’s in vain  Nonesuch 7559796542
Baaba Maal: Djam leelii  Yoff Productions YOFFCD 001
Orchestra Baobab: Specialist in all styles  World Circuit WCD 064   


Mer information om olika afrikanska populärmusikformer hittar Du på

www.africanmusic.org/index.html

www.afropop.org